Een week na de opening zijn door weginspecteurs beschadigingen aan het wegdek geconstateerd, waarna de proefvakken zijn afgezet voor nader onderzoek, een zogenaamd “Root Cause Analysis (RCA)”. Als eerste stap in de RCA zijn de beide pilot-locaties nauwkeurig geïnspecteerd. Daarbij zijn 9 symptomen geconstateerd waarnaar verder onderzoek is uitgevoerd. De belangrijkste symptomen betroffen schadeverschijnselen, zoals een aantal plaatsen met water onder de toplaag, scheuren in de toplaag en enkele uitgebroken stukken van de toplaag.
Vervolgstap in het onderzoek was het opstellen van verschillende hypothesen als mogelijke verklaringen voor de schadesymptomen. Deze hypothesen zijn vervolgens getoetst op basis van verschillende proeven en onderzoeken, zowel op de pilot-locaties als in laboratorium-omgeving. Hiervoor zijn ook een aantal wegdelen uit beide pilots genomen. Het onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in de onderbouwing van één hypothese voor de oorzaak, die de schadesymptomen verklaart.