FAQ

This page is currently only available in Dutch.

Algemeen

Er zijn nog meer vergelijkbare initiatieven, zoals het Franse Wattway. Hoe staat SolaRoad hier tegenover?

Er begint een markt voor zonnewegen te ontstaan, die ook concurrenten aantrekt. Wattway van het Franse Colas is in deze markt naast SolaRoad één van de belangrijkste spelers. De aanwezigheid van meerdere aanbieders in de markt is goed, het geeft de opdrachtgevers wat te kiezen, en houdt de aanbiedende partijen scherp. Alleen met meerdere aanbiedende partijen kan deze markt volwassen worden.

Wat is het verschil met warmtewinning uit asfalt?

Bij warmtewinning uit asfalt warmt de zon het wegdek op, dat via water uit het asfalt wordt afgevoerd. SolaRoad wekt elektriciteit op met behulp van zonnecellen in een lichtdoorlatend wegdek. Het voordeel van elektriciteit is dat het meestal gemakkelijker kan worden getransporteerd, en voor meer doeleinden te gebruiken is. In de toekomst kunnen beide systemen mogelijk worden gecombineerd.

Waarom wordt SolaRoad nu toegepast op wegen met zwaar verkeer? Fietspaden hebben minder strenge eisen en worden veel lichter belast.

Fietspaden zijn inderdaad een belangrijke toepassingsmogelijkheid voor SolaRoad. In Nederland zijn veel fietspaden en het fietspadennetwerk groeit nog steeds. Maar de echte potentie voor SolaRoad, zeker internationaal, zit in gewone wegen. Het oppervlak van het wegennet is vele malen groter dan dat van fietspaden. Daarom zetten we deze logische volgende stap.

Wat is SolaRoad?

SolaRoad is een wegdek dat ook werkt als zonnepaneel. Zonnecellen in het wegdek zetten zonlicht om in groene stroom, die kan worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen zoals wegverlichting, verkeersinstallaties, huishoudens en elektrische auto’s.

Zijn er al meer projecten met SolaRoad gerealiseerd?

Na het eerste project met het fietspad in Krommenie is SolaRoad toegepast op fietspaden in Blauwestad (Groningen), Haaksbergen (Overijssel), en op twee plaatsen in Frankrijk.

Waarom SolaRoad? Je kunt zonnepanelen toch veel beter naast de weg zetten of op daken?

Het is niet of-of, maar én-én. De energietransitie wordt een inhaalrace. Behalve Luxemburg is er geen land dat verder achterloopt met de realisatie van duurzame energie dan Nederland. Slechts 6,6 procent van onze energie is hernieuwbaar opgewekt, tegen 17,5 procent gemiddeld in Europa. Voor die inhaalrace hebben we de zon hard nodig. Om de duurzame doelstellingen te realiseren willen we zo’n duizend vierkante kilometer zonnepanelen realiseren in ons land. Dat is een gebied ter grootte van het IJsselmeer, een ver-vijftig-voudiging van de huidige capaciteit. In ons land is ruimte schaars dus moeten we zonnepanelen slim integreren: dubbel gebruik maken van ruimte om een duurzame, aantrekkelijke en veilige leefomgeving te creëren en om het maatschappelijke enthousiasme hoog houden.

Zonnewegen bieden daarin grote kansen. Er is 900 km2 aan wegoppervlak in Nederland. Wegen lopen door, of verbinden gebieden waar energie gebruikt wordt. Met SolaRoad kan ons wegennet dus een grootschalige, decentrale bron van groene stroom worden, zonder extra ruimtebeslag, zonder hinder voor de omgeving, onzichtbaar opgewekt uit wegen die we toch nodig hebben.

Voldoet SolaRoad aan alle eisen met betrekking tot (verkeers)veiligheid? Voldoende stroef?

Het SolaRoad wegdek voldoet aan alle eisen die aan wegdekken worden gesteld, ook aan die voor veiligheid. Het wegdek is bij TNO getoetst aan een uitgebreid validatieprotocol, dat in samenwerking tussen de beide provincies, TNO en Strukton Civiel is opgesteld. Stroefheid is hierin een belangrijk onderdeel.

Hoe werkt SolaRoad?

Het principe van SolaRoad is eenvoudig. Robuuste zonnepanelen met een stroeve, lichtdoorlatende coating zijn gemonteerd op een betonnen plaat. De betonnen plaat zorgt voor het draagvermogen, het zonnepaneel voor opwekking van stroom uit zonlicht, en de lichtdoorlatende coating zorgt voor bescherming van het zonnepaneel en de benodigde stroefheid van het wegdek. De combinatie is een veilig en robuust wegdek, waar verkeer veilig en comfortabel overheen kan rijden, en dat elektriciteit opwekt uit het zonlicht dat op het wegdek valt.

Wat is de geschatte gebruiksduur van deze Solaroad?

Het beton heeft een levensduur van 40+ jaar, de robuuste zonnepanelen hebben een ontwerplevensduur van ca 20 jaar en de coating gaat naar verwachting 10 jaar mee.

Wat is de potentie van SolaRoad op de langere termijn?

Het wegennet in Nederland is ca 140.000 km lang, en heeft een oppervlakte van ongeveer 900 km2. Als we daar de overige verhardingen bij optellen (parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen etc.) komen we op een totaal verhard oppervlak in Nederland van ca 1200 km2. Dit is een oppervlak dat groter is dan het IJsselmeer, en meer dan alle dakoppervlak bij elkaar. Naar schatting is tussen de 200 en 300 km2 van het verhard oppervlak is geschikt voor toepassing van solar wegdekken. Hiermee kan voldoende stroom worden opgewekt voor 9 miljoen elektrische auto’s, dat is de omvang van het huidige wagenpark. In meer technische termen: met dit oppervlak kan 20 – 30 TWh aan zonnestroom worden opgewekt, ofwel 20-25% van het totale huidige elektriciteitsverbruik.

 

SolaRoad wordt ook in het buitenland toegepast, en er is veel belangstelling. Bijna alle landen hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen, overal zijn wegen nodig, en in veel dichtbevolkte gebieden is ruimte schaars. Dit maakt SolaRoad tot een kansrijk exportproduct. Stand-alone energie-oplossingen gevoed door een robuuste en vrijwel onzichtbare bron van zonnestroom zoals SolaRoad vormen daar op veel plekken een aantrekkelijk alternatief voor het aanleggen van dure en kwetsbare netverbindingen.


Gebruik

Wat is het effect van SolaRoad op het voertuig / de gebruiker? Hoe beleeft men een weg van zonnepanelen?

De coating op het wegoppervlak lijkt in veel opzichten op een regulier wegdek. Het SolaRoad wegdek voldoet aan alle eisen voor wegdekken. Er is inmiddels ervaring met 5 SolaRoad projecten op fietspaden. Daaruit is gebleken dat gebruikers het SolaRoad wegdek ervaren als een normaal wegdek, dat geen belemmeringen oplevert in de praktijk. De verwachting is dat het wegdek ook in de toepassing op busbaan en parallelweg als veilig en comfortabel zal worden ervaren.

Voldoet SolaRoad aan alle eisen met betrekking tot (verkeers)veiligheid? Voldoende stroef?

Het SolaRoad wegdek voldoet aan alle eisen die aan wegdekken worden gesteld, ook aan die voor veiligheid. Het wegdek is bij TNO getoetst aan een uitgebreid validatieprotocol, dat in samenwerking tussen de beide provincies, TNO en Strukton Civiel is opgesteld. Stroefheid is hierin een belangrijk onderdeel.

Blijft SolaRoad heel als er een bus vol in de remmen gaat?

 

Ja, bij TNO in het lab zijn extreme rembelastingen door zware voertuigen op het SolaRoad wegdek gesimuleerd. Deze testen zijn succesvol afgerond zonder dat schade aan de zonnepanelen ontstaat.

 

Kan SolaRoad gerepareerd worden?

Mocht schade in de praktijk ontstaan, dan kan de coating desgewenst lokaal worden gerepareerd. Hiertoe worden ook specifieke reparatiemethoden ontwikkeld.

Hebben gebruikers last van weerkaatsing/reflectie?

Nee, het wegdek wordt door een transparant instrooimiddel stroef gemaakt. Dit instrooimidddel zorgt er ook voor dat het wegdek niet spiegelt of glanst.

Kun je als weggebruiker een stroomstoot krijgen van de weg?

Nee, SolaRoad is veilig voor weggebruikers. Het wegdek voldoet aan alle eisen ten aanzien van elektrische veiligheid. De gebruiker kan niet in aanraking komen met elektrische onderdelen. Bovendien zijn de spanningen in het wegdek laag. Mocht tijdens een calamiteit toch een elektrischonderdeel in het wegdek bloot komen te liggen, dan is er geen gevaar bij aanraking.

Hoe wordt de opgewekte elektriciteit gebruikt?

De elektriciteit uit het SolaRoad wegdek kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld openbare verlichting, verkeersinstallaties, huishoudens en elektrische auto’s. De stroom uit SolaRoad kan worden ingevoed in het elektriciteitsnet, of lokaal worden gebruikt bijvoorbeeld via een lokaal gelijkstroomnetwerk of in combinatie met opslag (accu).


Kosten en opbrengsten

Wat is de energie-opbrengst van SolaRoad?

SolaRoad heeft in Nederland een opbrengst van ca. 90 kWh/m2/jr. Dat betekent dat een wegvak met een lengte van 10 m (en een breedte van 3,6 m) voldoende elektriciteit opwekt voor een gemiddeld huishouden. De komende jaren zal de energie-opbrengst nog fors omhoog gaan door een toenemende efficiëntie van zonnecellen en verdere verbetering van de coating.

Is de energieopbrengst van SolaRoad niet veel lager dan van zonnepanelen op een dak?

Uit de SolaRoad projecten sinds 2014 blijkt dat het SolaRoad wegdek ongeveer 25 – 30% minder energie oplevert dan een vergelijkbaar zonnepaneel met ideale oriëntatie op een dak. Dit komt door de horizontale oriëntatie, en de coating waaraan een deel van het licht wordt verstrooid. Daarnaast treedt er in de praktijk enige vervuiling op.

Kan vervuiling van het wegdek de opbrengst van SolaRoad verminderen?

In de 5 SolaRoad projecten op fietspaden blijkt tot nu toe dat vervuiling een beperkte invloed heeft op de energie-opbrengst. Vuil dat zich op het wegdek verzamelt wordt er bij een regenbui weer vanaf gespoeld. Ook blijkt het blad van bomen zich minder goed te hechten aan het SolaRoad oppervlak dan aan bijvoorbeeld asfalt. De mate van vervuiling bij toepassing in reguliere wegen en de invloed daarvan op de energieopbrengst zal blijken uit de projecten die nu in gebruik worden genomen.

Wat is de potentie van SolaRoad? Hoeveel zonne-energie kan worden opgewekt?

Het wegennet in Nederland is ca 140.000 km lang, en heeft een oppervlakte van ongeveer 900 km2. Als we daar de overige verhardingen bij optellen (parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen etc.) komen we op een totaal verhard oppervlak in Nederland van ca 1200 km2. Dit is een oppervlak dat groter is dan het IJsselmeer, en meer dan alle dakoppervlak bij elkaar. Naar schatting is tussen de 200 en 300 km2 van het verhard oppervlak is geschikt voor toepassing van solar wegdekken. Hiermee kan voldoende stroom worden opgewekt voor 9 miljoen elektrische auto’s, dat is de omvang van het huidige wagenpark. In meer technische termen: met dit oppervlak kan 20 – 30 TWh aan zonnestroom worden opgewekt, ofwel 20-25% van het totale huidige elektriciteitsverbruik.

Wat zijn de kosten per m2? Hoe verhouden deze kosten zich ten opzichte van gewone wegen en fietspaden?

De ambitie is om de totale kosten van een SolaRoad wegdek over de levensduur op een nagenoeg gelijk niveau te krijgen dan de kosten van een conventioneel wegdek over de levensduur. De aanschafkosten van een SolaRoad wegdek zijn hoger (je koopt een wegdek én een zonnepaneel), maar de meerkosten verdienen zich terug uit de energie-opbrengsten.

Op dit moment is een SolaRoad wegdek nog duurder dan een gewone weg over de levensduur. Dit komt door het innovatieve karakter van dit wegdek, dat nog in het begin van de S-curve zit van de opschaling. Net als we met gewone zonnepanelen de afgelopen jaren hebben gezien kunnen de kosten fors dalen als er op grotere schaal wordt toegepast.
SolaRoad gaat de komende jaren verder investeren om de kosten omlaag te kunnen brengen, door het ontwerp en de productie efficiënter te maken. Deze kostendaling kan snel gaan als solar wegdekken grootschalig worden toegepast. Vanaf een continu-productie van enkele honderden kilometers per jaar wordt de TCO (total cost of ownership) van een SolaRoad wegdek vergelijkbaar met de TCO  van een conventioneel wegdek.

Hoe verhouden kosten en opbrengsten van SolaRoad zich tot zonneparken? Ter vergelijking: het zonnepanelen-veld bij Bordeaux is 10x zo goedkoop en levert 3x zoveel energie op.

Zonneparken waar standaard zonnepanelen kunnen worden toegepast en geen enkele concessie gedaan hoeft te worden aan landschappelijke inpassing zullen energie altijd iets goedkoper kunnen opwekken dan SolaRoad. Maar dit gaat ten koste van veel kostbare landbouwgrond. Dat willen we niet.  Om die klimaatdoelen te halen moeten we slimmer omgaan met onze ruimte, en oppervlakken dubbel gebruiken. Zoals daken, gevels en wegen. Dat kost iets meer, maar houdt ons land leefbaar en mooi. Volgens onze gegevens kan SolaRoad op een maatschappelijk verantwoorde manier concurreren met zonneparken wanneer we de kosten met een factor 5 omlaag brengen. Dit kunnen we realiseren als overheden op grote schaal solar wegdekken gaan inkopen. Vanaf een continu-productie van enkele honderden kilometers per jaar wordt de total cost of ownership van een SolaRoad wegdek vergelijkbaar met die  van een conventioneel wegdek.

Is het economisch haalbaar? Wanneer?

De ambitie is om de totale kosten van een SolaRoad wegdek over de levensduur op een vergelijkbaar niveau krijgen als de kosten van een conventioneel wegdek over de levensduur. De aanschafkosten van een SolaRoad wegdek zijn hoger (je koopt een wegdek én een zonnepaneel), maar de meerkosten verdienen zich terug uit de energie-opbrengsten. Net als we met gewone zonnepanelen de afgelopen jaren hebben gezien gaan de kosten fors dalen als er op grotere schaal wordt toegepast. Vanaf een continu-productie van enkele honderden kilometers per jaar wordt de total cost of ownership van een SolaRoad wegdek vergelijkbaar met die van een conventioneel wegdek.

Heeft SolaRoad extra onderhoudskosten?

De onderhoudskosten van het SolaRoad wegdek zijn ook vergelijkbaar met die van een gewone weg. Dit is de ervaring uit bestaande SolaRoad projecten. Daarnaast moet de elektrische installatie 1x per jaar worden geïnspecteerd en zullen na ca 15 jaar de omvormers moeten worden vervangen, net als bij projecten met reguliere zonnepanelen.


Techniek

Wat is het verschil met warmtewinning uit asfalt?

Bij warmtewinning uit asfalt warmt de zon het wegdek op, dat via water uit het asfalt wordt afgevoerd. SolaRoad wekt elektriciteit op met behulp van zonnecellen in een lichtdoorlatend wegdek. Het voordeel van elektriciteit is dat het meestal gemakkelijker kan worden getransporteerd, en voor meer doeleinden te gebruiken is. In de toekomst kunnen beide systemen mogelijk worden gecombineerd.

Hoe werkt SolaRoad?

Het principe van SolaRoad is eenvoudig. Robuuste zonnepanelen met een stroeve, lichtdoorlatende coating zijn gemonteerd op een betonnen plaat. De betonnen plaat zorgt voor het draagvermogen, het zonnepaneel voor opwekking van stroom uit zonlicht, en de lichtdoorlatende coating zorgt voor bescherming van het zonnepaneel en de benodigde stroefheid van het wegdek. De combinatie is een veilig en robuust wegdek, waar verkeer veilig en comfortabel overheen kan rijden, en dat elektriciteit opwekt uit het zonlicht dat op het wegdek valt.

Welke materialen worden er gebruikt?

De basis voor het SolaRoad wegdek is een betonnen drager. Daarop is een robuust zonnepaneel gemonteerd. Dit zonnepaneel bestaat uit kristallijn silicium zonnecellen die zijn ingepakt in verschillende kunststof lagen. De toplaag wordt gevormd door een expoxy-coating met instrooi van gerecycled glasdeeltjes die voor de stroefheid zorgen.

Wat is de geschatte gebruiksduur van deze Solaroad?

Het beton heeft een levensduur van 40+ jaar, de robuuste zonnepanelen hebben een ontwerplevensduur van ca 20 jaar en de coating gaat naar verwachting 10 jaar mee.

Zijn deze stukken Solaroad ook recyclebaar?

De SolaRoad elementen kunnen aan het einde van hun levensduur uit de weg worden getakeld, en  in de fabriek worden gedemonteerd en in verschillende stromen worden gerecycled.

Wat is het rendement van deze zonnepanelen?

Het SolaRoad wegdek in deze twee projecten levert ongeveer 90 kWh/m2/jr. Dat betekent een systeemrendement van 9%.

Hoe wordt de opgewekte elektriciteit gebruikt?

De elektriciteit uit het SolaRoad wegdek kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld openbare verlichting, verkeersinstallaties, huishoudens en elektrische auto’s. De stroom uit SolaRoad kan worden ingevoed in het elektriciteitsnet, of lokaal worden gebruikt bijvoorbeeld via een lokaal gelijkstroomnetwerk of in combinatie met opslag (accu).

Hoe kunnen de zonnecellen worden beschermd tegen gebruik (belasting en schokken), omgeving (warmte, kou) en vandalisme?

Het ontwerp van SolaRoad is erop gericht om de kristallijn silicium zonnecellen in het wegdek effectief te beschermen tegen allerhande invloeden en belastingen van buitenaf. Zo zorgt de betonnen plaat onder de zonnepanelen voor een goede draagkracht en ondersteuning zodat de zonnecellen niet kunnen vervormen en beschadigen als er zwaar verkeer overheen rijdt. De zonnecellen zijn ingepakt in verschillende kunststof lagen om de invloed van vocht en temperatuur buiten te houden. De coating boven op de zonnepanelen beschermt tegen mechanische belastingen zoals de impact van vallende objecten, maar ook tegen UV-straling.

Ontstaan er scherven als de weg kapot gaat?

Nee, in de huidige versie van SolaRoad wordt geen glazen toplaag meer gebruikt. De zonnecellen zijn ingepakt in verschillende lagen kunststof. Deze breken niet en er ontstaan dus ook geen scherven.

Gaat SolaRoad kapot van boomwortels die mogelijk onder de weg door groeien?

SolaRoad is bij TNO in het laboratorium getest op constructieve sterkte. Een specifieke ‘boomworteltest’ is niet uitgevoerd, maar de betonnen elementen zijn zodanig ontworpen en gemaakt dat ze niet snel zullen breken. Om te voorkomen dat elementen ongelijkmatig uit het fietspad omhoog komen, besteden we extra aandacht aan de wijze waarop ze onderling verbonden worden. Bij het omgaan met factoren uit de (natuurlijke) omgeving maken we zoveel mogelijk gebruik de bestaande kennis en ervaring met elementverhardingen.

Is het mogelijk om bestaande zonnecellen te gebruiken of moeten deze worden aangepast? Zo ja, wat zijn hiervan de kosten?

In de SolaRoad wegdekken worden dezelfde zonnecellen gebruikt die ook in standaard zonnepanelen zitten, namelijk kristallijn silicium zonnecellen.


Toekomstperspectief

Zijn er al meer projecten met SolaRoad gerealiseerd?

Na het eerste project met het fietspad in Krommenie is SolaRoad toegepast op fietspaden in Blauwestad (Groningen), Haaksbergen (Overijssel), en op twee plaatsen in Frankrijk.

Wat is de potentie van SolaRoad op de langere termijn?

Het wegennet in Nederland is ca 140.000 km lang, en heeft een oppervlakte van ongeveer 900 km2. Als we daar de overige verhardingen bij optellen (parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen etc.) komen we op een totaal verhard oppervlak in Nederland van ca 1200 km2. Dit is een oppervlak dat groter is dan het IJsselmeer, en meer dan alle dakoppervlak bij elkaar. Naar schatting is tussen de 200 en 300 km2 van het verhard oppervlak is geschikt voor toepassing van solar wegdekken. Hiermee kan voldoende stroom worden opgewekt voor 9 miljoen elektrische auto’s, dat is de omvang van het huidige wagenpark. In meer technische termen: met dit oppervlak kan 20 – 30 TWh aan zonnestroom worden opgewekt, ofwel 20-25% van het totale huidige elektriciteitsverbruik.

 

SolaRoad wordt ook in het buitenland toegepast, en er is veel belangstelling. Bijna alle landen hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen, overal zijn wegen nodig, en in veel dichtbevolkte gebieden is ruimte schaars. Dit maakt SolaRoad tot een kansrijk exportproduct. Stand-alone energie-oplossingen gevoed door een robuuste en vrijwel onzichtbare bron van zonnestroom zoals SolaRoad vormen daar op veel plekken een aantrekkelijk alternatief voor het aanleggen van dure en kwetsbare netverbindingen.

Is er op andere plaatsen ook belangstelling voor SolaRoad (binnen- en buitenland)? Hoe snel gaat SolaRoad uitgerold worden?

In Nederland is er belangstelling voor toepassen van zonnewegdekken bij verschillende wegbeheerders waaronder provincies, gemeenten en Rijkwaterstaat. Ook in het buitenland bestaat belangstelling. Met California wordt een pilot-project uitgewerkt, en er zijn aanvragen voor projecten vanuit het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en India. SolaRoad investeert in het ontwikkelen van de SolaRoad technologie zodat SolaRoad een volwaardig alternatief wordt voor reguliere wegen, met een lagere total cost-of-ownership.

Krijgt SolaRoad ook een toepassing in snelwegen? Wat moet daarvoor allemaal gebeuren?

SolaRoad mikt primair op wegdekken en verhardingen waar het grootste deel van de tijd geen gebruik wordt gemaakt. Hier is de minste schaduwvorming en minimale slijtage door verkeer. Dit zijn bij uitstek voetpaden, fietspaden, kleinere wegen van gemeenten, provincies en waterschappen. Daar zit ook het meeste oppervlak: ca 120.000 km van de in totaal 140.000 km wegen in Nederland.

Maar ook in het rijkswegennet zijn volop kansen, denk aan vluchtstroken en verzorgingsplaatsen. Dit zijn ook de oppervlakten die Rijkswaterstaat primair aanmerkt als pilot-locaties voor zonnewegen.

Toepassing op de rijstroken van de snelwegen ligt voorlopig minder voor de hand, in verband met het intensieve gebruik, de hoge eisen die aan geluid en waterafvoer worden gesteld, in combinatie met het relatief kleine aandeel van het totale wegennet.


Nieuwe projecten op busbaan en parallelweg

Wat is het doel van de projecten op de busbaan en de parallelweg?

Met deze projecten wordt de stap gezet naar toepassing van SolaRoad op gewone wegen waarop ook zwaar verkeer rijdt. De afgelopen tijd is het ontwerp van het SolaRoad wegdek hiervoor doorontwikkeld. Dit is uitgebreid gevalideerd in een reeks testen bij TNO. Betrokken provincies Noord- en Zuid-Holland willen als wegbeheerders ervaring opdoen met het beheer en onderhoud van zonnewegdekken.

Waarom twee projecten, op busbaan en op parallelweg? Wat is samenhang/verschil?

Als pilot-locatie in Zuid-Holland is een busbaan gekozen. Bussen vormen een zware, maar goed bekende belasting op de weg. Bussen rijden in een vaste frequentie en vormen een specifiek groep gebruikers. In de provincie Noord-Holland wordt SolaRoad toegepast op een parallelweg, waaraan twee transportbedrijven zijn gevestigd. Hier zal het SolaRoad traject aan sterk wisselende voertuigbelastingen worden blootgesteld, in een onregelmatige frequentie. Aangezien de SolaRoad-technologie in beide projecten gelijk is zal de vergelijking nuttige informatie opleveren over de invloed van het gebruik op prestaties en benodigd onderhoud van de wegdekken.

Naast het gezamenlijke hoofddoel (Ze willen als wegbeheerders ervaring opdoen met het beheer, onderhoud en in de toekomst ook aanbesteding van zonnewegdekken) is er een verschil in focus tussen de twee provincies. De provincie Zuid-Holland zich in het project nadrukkelijk op mogelijkheden voor toepassing van de opgewekte energie. Zuid-Holland gaat de energie gebruiken om de verlichting van een nabijgelegen tunnel van stroom te voorzien, en is in gesprek over samenwerking met het naastgelegen bedrijventerrein Halfweg die een lokaal DC-net aanleggen ten behoeve van hun duurzaamheidsambities. De provincie Noord-Holland wil in de tweede 50 meter ervaring doen met een SolaRoad zonne-wegdek met verbeterde prestaties qua circulariteit, onderhoud, en vervangbaarheid van zonnepanelen. SolaRoad ontwikkelt dit wegdek. Strukton Civiel zal dit, na uitgebreide validatie door TNO, toepassen in een wegvak van 50 m op de parallelweg in 2020.

Hoe zit de samenwerking in de publiek-private samenwerking rondom de busbaan en de parallelweg in elkaar?

De samenwerking wordt gedragen door vier partijen: de provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, TNO en Strukton Civiel. De provincies Noord- en Zuid-Holland willen de SolaRoad technologie toetsen op technische en commerciele haalbaarheid voor zwaar verkeer. TNO en Strukton Civiel zijn kennis- en ontwikkelpartners van SolaRoad.
De provincie Zuid-Holland heeft in juli 2019 besloten om de pilot op de busbaan te beëindigen. Half maart werd er schade aan de SolaRoad ontdekt. Het proefvak werd vervolgens afgezet voor nader onderzoek. De eerste conclusies van dit onderzoek wijzen uit dat een reparatie van de SolaRoad-elementen in de pilot-projecten niet mogelijk is en doorontwikkeling nodig is voordat SolaRoad weer wordt toegepast voor zwaar verkeer. De provincie Zuid-Holland, die in het pilot-project is ingestapt als launching customer, ziet daarmee geen verdere rol in dit pilot-project.

Waarom is voor deze projectlocaties gekozen?

De pilot-locaties sluiten aan bij de doelstellingen van de provincies met deze proefprojecten. PZH en PNH willen de SolaRoad technologie toetsen op technische en commerciële haalbaarheid voor zwaar verkeer. Provincie Zuid-Holland is daarom een proef gestart op een busbaan. De andere projectlocatie in Noord-Holland is in Haarlemmermeer, met veel transportbewegingen met vrachtwagens.
Ook de samenwerking met de stakeholders in de omgeving om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken is één van de factoren geweest in de locatiekeuzen.

Wat gebeurt er met de stroom uit de SolaRoad projecten?

In Noord-Holland wordt de stroom teruggekoppeld in het elektriciteitsnet. Hierop is ook de verlichting van de Waterwolf-tunnel aangesloten. In Zuid-Holland wordt de stroom in het lokale netwerk gevoed, waarop ook de verkeersregelinstallaties en de tunnelverlichting is aangesloten. Zuid-Holland is ook in gesprek over samenwerking met het naastgelegen bedrijventerrein Halfweg die een lokaal DC-net aanleggen ten behoeve van hun duurzaamheidsambities.

Waarom wordt in Noord-Holland 2x 50m aangelegd?

De provincie Noord-Holland wil in de tweede 50 meter ervaring doen met een SolaRoad zonne-wegdek met verbeterde prestaties qua circulariteit, onderhoud, en vervangbaarheid van zonnepanelen. SolaRoad ontwikkelt dit wegdek. Strukton Civiel zal dit, na uitgebreide validatie door TNO, toepassen in een wegvak van 50 m op de parallelweg in 2020.

Wat wordt gemonitord aan de busbaan en de parallelweg en waarom?

De elektricteitsopbrengst van alle zonnepanelen afzonderlijk en van het totale systeem wordt gemonitord. Daarnaast is per locatie een drietal elementen voorzien van een lichtsensor op het zonnepaneel onder de toplaag om te meten hoeveel licht door de toplaag komt. Dit wordt vergeleken met de instraling van de zon die lokaal wordt gemeten met een weerstation. Het weerstation meet tevens de omgevingstemperatuur ter plaatse. In een drietal elementen zitten op verschillende plaatsen in het element temperatuursensoren om te meten hoe het temperatuurverloop is in de elementen. Dit is van belang omdat temperatuurverschillen kunnen leiden tot thermische spanningen. Daarnaast is de temperatuur van het zonnepaneel van invloed op de opbrengst. Tot slot wordt met behulp van een infraroodcamera bijgehouden hoeveel voertuigen over SolaRoad rijden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen personenauto’s en zwaar verkeer zoals bussen en vrachtwagens. Op beide locaties wordt dezelfde monitoring uitgevoerd.