De 3,5 miljoen euro is een investering van de verschillende partijen in het onderzoek- en ontwikkelingstraject dat inmiddels vijf jaar loopt. Het proeftracé in Krommenie is slechts een klein onderdeel hiervan. We hebben bewust gekozen voor een eerste pilot met een klein stukje fietspad, en dus een kleine energieopbrengst (ca. 3 huishoudens). Daarmee krijgen we een schat aan praktijkinformatie, blijven de pilotkosten beperkt, en kunnen we een groter deel van de investeringen besteden aan de doorontwikkeling tot marktrijp product.

De coating op het wegoppervlak lijkt in veel opzichten op een regulier wegdek. Als gevolg van de grote lichtdoorlatendheid zijn de onderliggende zonnecellen wel enigszins zichtbaar. De verwachting is dat het wegdek tot een positieve en veilige beleving zal leiden bij de weggebruikers, die geen belemmeringen oplevert voor gewoon gebruik. In de pilot zal dit nader worden onderzocht.

De belangrijkste ontwerpeis die wordt gesteld aan SolaRoad is dat deze voldoet aan eisen ten aanzien van veiligheid die gelden voor reguliere verharding.

Voor warmtewinning uit wegen bestaan commercieel verkrijgbare oplossingen. Road Energy Systems is een product van Ooms Civiel (partner in het consortium), waarbij met water gevulde buizen door een asfalt wegdek lopen. De zon warmt het wegdek op, het water in de buizen wordt warm, en met pompen wordt het warme water uit de weg gepompt. SolaRoad wekt elektriciteit op met behulp van zonnecellen in een lichtdoorlatend wegdek. Het voordeel van  elektriciteit is dat het meestal gemakkelijker kan worden getransporteerd, en voor meer doeleinden te gebruiken is. In de toekomst kunnen beide systemen mogelijk worden gecombineerd.

www.wegvandetoekomst.nl

Het SolaRoad consortium heeft een insteek die vergelijkbaar is met die van Solar Roadways. De ontwikkelingen zijn in een vergelijkbaar stadium, die van een prototype. Er zijn ook verschillen, onder andere in de technische uitwerking. Solar Roadways streeft integratie van veel verschillende functies na, zoals onder andere het maken van teksten (STOP, SLOW DOWN) middels leds in de weg en het kunnen signaleren van overstekende mensen. Wij hebben ervoor gekozen om ons nu volledig te richten op het opwekken van elektriciteit en daarna pas de integratie van andere functies te overwegen. Op deze manier werken we zo snel mogelijk toe naar een goed werkende, en praktisch toepasbare oplossing.

We richten de combinatie van productontwikkeling, labproeven, pilot, en doorontwikkeling zodanig in dat we zo efficiënt en kosten-effectief mogelijk leren en voortgang boeken. Daarmee wordt de tijd tot een commercieel product zo kort  mogelijk. In juni zijn de definitieve afwegingen gemaakt over de uitvoering van de pilot. Daarbij is besloten om SolaRoad in één rijrichting aan te leggen bij de pilot in Krommenie. Met deze uitvoering kan het geplande onderzoeks- en monitoringsprogramma volledig worden uitgevoerd tegen lagere aanlegkosten dan bij een fietspad met SolaRoad over de volle breedte. Daarmee komen extra middelen vrij voor doorontwikkeling. Daarnaast zal het wegdek op de andere rijstrook worden gebruikt voor specifiek onderzoek naar en verbetering van transparante toplagen. Er zijn drie proefvakken aangebracht, met verschillende varianten en uitvoeringen, waaraan lokale en gekalibreerde metingen mbt slijtage, vervuiling ed worden uitgevoerd. Belasting en blootstelling is vrijwel identiek aan de SolaRoad-rijstrook ernaast. Proefvakken op deze rijstrook kunnen snel vervangen / aangepast worden, waarmee  snelle doorontwikkeling van toplaag wordt ondersteund.

De pilot-locatie in Krommenie voldoet aan een aantal belangrijke criteria. Het is een vrijliggend fietspad met vrije ruimte aan beide zijden. Dit is belangrijk om makkelijk metingen naast en rondom het fietspad te kunnen verrichten, en voor het uitvoeren van eventuele aanpassingen of verbeteringen. Bovendien ligt het fietspad gunstig op de zon. Het gebruik is intensief, zodat de invloed van het gebruik goed kan worden gemonitord. Daarnaast is de locatie goed bereikbaar met  zowel auto als trein, is het fietspad in beheer bij de provincie Noord-Holland en is het huidige asfalt wegdek binnenkort aan vervanging toe. Ten slotte geven we de voorkeur aan samenwerking met een enthousiaste, vooruitstrevende gemeente die bezig is met duurzame energie. Zo kwamen we bij Zaanstad uit. Deze argumenten samen maken het gekozen fietspad bij Krommenie een geschikte locatie.

Een fietspad is om diverse redenen praktischer als pilot-locatie dan bijvoorbeeld een snelweg. Een fietspad wordt minder zwaar belast omdat de vervoersmiddelen die er gebruik van maken lichter zijn. Ook is het op een fietspad gemakkelijker om tussentijds eventuele aanpassingen te maken en verbeteringen door te voeren. Zo kunnen we sneller leren en ontwikkelen. Daarnaast is een fietspad een typisch Nederlands product.

Het is niet of-of, maar én-én. Het totale elektriciteitsverbruik in Nederland ligt rond de 110.000 GWh en stijgt volgens het CBS met jaarlijks ongeveer 3%. Dit betekent dat als alle daarvoor geschikte daken in Nederland van zonnepanelen voorzien zijn, er in ca. 25% van de Nederlandse elektriciteitsvraag kan worden voorzien. Om tot een groter aandeel zonne-energie te komen, is dus een groter oppervlak aan zonnepanelen nodig en zal dus naar andere vormen van zonnecel-toepassing moeten worden gezocht dan enkel daken. Wegen vormen in dit opzicht een interessante optie. De ca. 140.000 km wegen in NL beslaan een totaaloppervlak van ca. 400 – 500 km2, dat is aanzienlijk groter dan het totale (geschikte) dakoppervlakte. Met de integratie van zonnecellen in weginfrastructuur ontstaat een groot potentieel, dat geen concurrerende maar aanvullende markt zal zijn van zonnepanelen op gebouwen.

Het SolaRoad fietspad wordt veilig, comfortabel, én duurzaam. Dat realiseren we met verschillende technische oplossingen:

Ruw wegdek
Het wegdek van het SolaRoad fietspad bestaat uit een laag veiligheidsglas met daarop een stroefmakende coating.  De coating zorgt ervoor dat de weggebruikers voldoende grip hebben en er veilig over kunnen rijden en lopen. In het laboratorium wordt de stroefheid van het wegdek getest. De stroefheid mag niet lager zijn dan van een gewoon fietspad, ook niet op de lange duur.

Sterk wegdek
Er wordt veel aandacht besteed aan de sterkte van het wegdek. Het geharde glas in de toplaag en de daaronder geplaatste zonnecellen worden zo toegepast, dat ze goed bestand zijn tegen het gebruik. Er moeten niet alleen fietsers over kunnen rijden, maar bijvoorbeeld  ook service-voertuigen. Bovendien moet rekening worden gehouden stootbelastingen door vallende dingen. Invloeden vanuit de omgeving (warmte, kou, zout, …) mogen geen problemen veroorzaken.

Comfortabel wegdek
SolaRoad bestaat uit geprefabriceerde elementen, die achter elkaar worden geplaatst om samen een fietspad te vormen. Voor een goed rijcomfort voor de fietsers worden de elementen onderling aan elkaar gekoppeld. Deze koppeling zorgt ervoor dat er geen hoogteverschillen op de overgangen tussen de elementen kunnen ontstaan. De uitvoering is zodanig dat er geen schade kan ontstaan door zettingen in de grond eronder, of door uitzetting en krimp als gevolg van temperatuurwisselingen.